drhr

Opći uvjeti poslovanja

Opći dio

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja (dalje u tekstu: OUP). Prihvaćanjem OUP izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s istima te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s OUP, molimo Vas da ne koristite ove stranice. Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama web servisa www.dr.hr primjenjuju se ovi OUP, kao i svi pozitivni propisi Republike Hrvatske.

 

OUP dostupni su na web stranici www.dr.hr i mogu se u svakom trenutku dopuniti novim odredbama. Korisnici su dužni pročitati OUP prilikom svakog ugovaranja usluge, što potvrđuju prihvaćanjem istih. Na svako ugovaranje usluge primjenjuju se OUP objavljeni na web stranici u trenutku ugovaranja usluge. Web servisom upravlja trgovačko društvo Doky online d.o.o. za posredovanje, sa sjedištem u Zagrebu, Grad Zagreb (dalje u tekstu: Društvo). Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti OUP, uz objavu na web stranici.

 

Web servis www.dr.hr je komunikacijska i tehnološka platforma koja povezuje Korisnike sa Stručnim suradnicima i ni na koji način ne utječe na sadržaj pruženih usluga. Društvo posreduje između Korisnika, koji ugovaraju i plaćaju online zdravstveno savjetovanje i stručno mišljenje, i Stručnih suradnika koji Korisnicima daju informativno stručno mišljenje u vezi određenog zdravstvenog problema ili pitanja koje imaju. Društvo ne pruža zdravstvene usluge.

 

Da bi mogli pružati/primati usluge putem web servisa www.dr.hr i Korisnici i Stručni suradnici moraju biti registrirani na web servisu www.dr.hr .

 

Usluge koje se pružaju putem web servisa www.dr.hr nisu zamjena za pregled, profesionalnu medicinsku dijagnozu ili liječenje i ne koriste se u hitnim slučajevima. Njima se ne uspostavlja odnos liječnik – pacijent kako je to definirano zakonskim aktima.

 

Stručni suradnik putem web servisa www.dr.hr pruža Korisniku informacije i mišljenja u dobroj vjeri i s pažnjom dobrog stručnjaka  na osnovu informacija i podataka koje primi od Korisnika. Oslanjanje na bilo koje informacije dobivene putem web servisa www.dr.hr ili stručno mišljenje Stručnog suradnika i korištenje dobivenog mišljenja pri daljnjem postupanju odgovornost je Korisnika.  

 

Povjerljivost i poslovna tajna i ovi OUP primjenjuju se na odnos između Korisnika i Stručnog suradnika, na međusobni odnos Društva i Korisnika/Stručnih suradnika kao i na odnos Društva, Stručnih suradnika i Korisnika prema trećima.

Svi podaci koje Korisnik podijeli sa Stručnim suradnikom prije ili za vrijeme savjetovanja su strogo povjerljivi, osim u slučajevima kada je Stručni suradnik po zakonu dužan kontaktirati nadležne službe radi potencijalne ugroze života ili ozbiljnog narušavanja zdravlja trećih osoba.

 

Stručni suradnici su fizičke osobe koje imaju specifična znanja iz određenih područja koja se odnose na poboljšanje kvalitete života i zdravlja. Oni pružaju uslugu Korisniku odgovorno i profesionalno putem usmenog savjetovanja i davanja pisanog informativnog stručnog mišljenja. Stručni suradnici nisu zaposlenici web servisa www.dr.hr i/ili Društva.

 

Korisnikom se smatra svaka fizička, punoljetna i poslovno sposobna osoba, zakonski zastupnik maloljetne osobe, ili pravna osoba koja je registrirana i ugovorila uslugu putem web servisa www.dr.hr . Korisnik pristaje na usluge web servisa, prihvaća da je uslugu pružio Stručni suradnik u dobroj vjeri na osnovu dostavljene dokumentacije, informacija Korisnika i svoje ekspertize i suglasan je s OUP i drugim pravilima koja se nalaze na web servisu www.dr.hr .

 

Sva komunikacija između Korisnika i web servisa www.dr.hr odvija se putem e-mail-a: info@dr.hr i telefona: 099 4355 555

 

Sva komunikacija između Korisnika i Stručnog suradnika odvija se putem platforme www.dr.hr .

 

Raspoložive termine u okviru vlastitih mogućnosti na web servisu pravovremeno određuje svaki Stručni suradnik za sebe.

OUP web servisa www.dr.hr primjenjuju se za svako ugovaranje usluge putem web servisa www.dr.hr .

 

Nakon rezervacije termina u kojem se pruža usluga i prije plaćanja usluge, Korisnik ponovno prihvaća ove OUP.

 

Rezervacija termina putem web servisa www.dr.hr i plaćanje usluge smatra se ugovaranjem usluge, u skladu sa zakonom. Ugovoreni termin je obvezujući za Korisnika i Stručnog suradnika.

 

Korisnicima, Stručnim suradnicima i trećim stranama zabranjeno je brisanje ili modificiranje bilo kojeg sadržaja koji se nalazi na web stranici; korištenje uređaja, softvera, formule koja može ometati ispravno funkcioniranje web servisa; namjerno preopterećivanje infrastrukture; korištenje bilo kakvih sustava za dohvaćanje podataka na web servisu kao i kopiranje sadržaja s web stranice.

 

Kršenje bilo koje odredbe ovih OUP, zakonskih i podzakonskih akata od strane Korisnika ili Stručnih suradnika, dovodi do trenutnog prestanka ugovornog odnosa i pružanja usluge putem web servisa www.dr.hr .

 

Predmet – usluga

 

Usluge koje se pružaju putem web servisa www.dr.hr  odnose se na povezivanje Korisnika i Stručnog suradnika. Svi Korisnici i Stručni suradnici trebaju ispunjavati minimalne tehničke uvjete za pružanje usluga kako je definirano na poveznici: Tehnički uvjeti pružanja usluge (ovisno o uređaju koji koristite).

 

Usluga se sastoji od online razgovora Korisnika i Stručnog suradnika u trajanju do 15 minuta  i informativnog pisanog stručnog mišljenja koje Stručni suradnik daje Korisniku u narednom roku od 24 sata s ciljem informativnog savjetovanja Korisnika u vezi zdravstvenog problema ili pitanja koje Korisnik ima.

 

Ukoliko Korisnik dostavi podatke za Stručnog suradnika nakon ugovaranja i najviše 24h prije pružanja usluge, usluga Stručnog suradnika može uključivati i prethodnu kratku pripremu Stručnog suradnika za kvalitetno pružanje usluge, što je obuhvaćeno cijenom usluge.

 

Ako Stručni suradnik procijeni da je za savjetovanje potrebno više vremena nego što je predviđeno uslugom, Stručni suradnik upućuje Korisnika na ugovaranje dodatnog savjetovanja preko web servisa www.dr.hr.

 

Usluge koje se pružaju preko web servisa www.dr.hr nisu zamjena za pregled, profesionalnu medicinsku dijagnozu ili liječenje i ne koriste se u hitnim slučajevima. Njima se ne uspostavlja odnos liječnik – pacijent, kako je to definirano zakonskim aktima.

 

Web servis www.dr.hr ni na koji način ne utječe na sadržaj pruženih usluga, ne odgovara za točnost i potpunost informacija koje Korisnik dostavlja Stručnom suradniku, niti točnost i potpunost stavova i mišljenja koje Stručni suradnik, na osnovu informacija koje primi od Korisnika, daje Korisniku tijekom pružanja usluge putem web servisa www.dr.hr.

 

Oslanjanje na bilo koje informacije dostupne na web servisu www.dr.hr ili informativno stručno mišljenje Stručnog suradnika odgovornost je Korisnika.

 

Društvo, odnosno web servis www.dr.hr ne obavlja preglede, ne postavlja medicinske dijagnoze, ne određuje terapije i ne izdaje recepte. Sva mišljenja i stavovi izrečeni tijekom pružanja usluga nisu mišljenja i stavovi Društva i web servisa www.dr.hr i za njihov sadržaj Društvo ne odgovara.

 

Ugovaranje usluge

 

Uslugu putem web servisa www.dr.hr mogu ugovoriti samo registrirani Korisnici.

 

Registrirani korisnik pri svakom ugovaranju bira željenog Stručnog suradnika i određuje  željeni termin pružanja usluge u okviru raspoloživih termina koje putem web servisa www.dr.hr ponudi Stručni suradnik.

 

Prije ugovaranja usluge Korisnik prihvaća ove OUP i prihvaća da će dobiti stručno mišljenje informativne / savjetodavne naravi koje može koristiti na vlastitu odgovornost.

 

Korisnik plaća uslugu online, kroz web servis, odmah prilikom ugovaranja usluge. Po izvršenoj uplati, Korisnik na e-mail adresu dobiva račun. Račun je također dostupan u profilu Korisnika na web servisu www.dr.hr.

 

Obavijest o ugovorenom terminu usluge kod odabranog Stručnog suradnika dostavlja se Korisniku na e-mail adresu nakon dovršetka procesa plaćanja. Po ugovaranju termina usluge, obavijest o ugovorenoj usluzi dostavlja se i Stručnom suradniku na e-mail adresu. Korisnik / Stručni suradnik odgovorni su za točnost e-mail adrese u njihovim profilima na web servisu www.dr.hr .

 

Po primitku potvrde ugovorenog termina usluge, Korisnik je dužan provjeriti točnost navedenih podataka i obavijestiti web servis www.dr.hr ukoliko su informacije nepotpune ili netočne. Korisnik je odgovoran za pružanje točnih i relevantnih informacija koje utječu na odabranu uslugu, kako za dostavu točne dokumentacije i opisa problema, tako i za davanje i ažuriranje kontakt podataka u svome profilu.

 

Način izvršenja usluge

 

Stručni suradnik kojeg Korisnik odabere putem web servisa www.dr.hr, uslugu obavlja samostalno i s pažnjom dobrog stručnjaka.  Korisnik je obavezan Stručnom suradniku pružiti svu potrebnu dokumentaciju i informacije najkasnije 24h prije pružanja usluge, kako bi se usluga mogla kvalitetno obaviti.

 

Ugovorena usluga isporučuje se u ugovorenom terminu. U slučaju bilo kakvih poteškoća Korisnik je dužan odmah reklamirati uslugu sukladno uputama u poglavlju Reklamacije.

 

Društvo upravlja web servisom www.dr.hr koji je komunikacijska i tehnološka platforma koja povezuje Korisnike sa Stručnim suradnicima te odgovara za nesmetano tehnološko funkcioniranje web servisa www.dr.hr, osim za prekide vezane uz probleme u radu trećih ugovornih strana.

 

Društvo vodi računa o zadovoljstvu Korisnika kvalitetom pružene usluge, jer prikuplja i obrađuje upitnike koje Korisnici popunjavaju nakon pružene usluge.

 

Online savjetovanje Društvo ne snima i zabranjeno je snimanje savjetovanja Korisnicima usluge, u potpunosti ili djelomično, kao i korištenje snimki sa online savjetovanja za bilo koje namjene.

 

Zabrana neposrednog dogovaranja

 

Stručni suradnik koji želi pružati usluge putem web servisa www.dr.hr, s Društvom sklapa ugovor o poslovnoj suradnji.

 

Korisnik / Stručni suradnik se obvezuje da neće sa Stručnim suradnicima / Korisnicima sklopiti direktni dogovor o predmetnim uslugama bez posredovanja web servisa www.dr.hr. Korisnik i Stručni suradnik odgovaraju za svu štetu nanesenu web servisu www.dr.hr zbog kršenja ove odredbe.

 

Cijene

 

Sve cijene na web servisu www.dr.hr izražene su u kunama sa svim uključenim porezima.

 

Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti. Cijene za usluge navedene na web stranici www.dr.hr podložne su promjenama, bez prethodne obavijesti.

 

Važeće cijene za ugovorenu uslugu su cijene naznačene u trenutku ugovaranja usluge ili one cijene koje su bile na snazi u vrijeme kada je web servis www.dr.hr zaprimio rezervaciju termina. Od trenutka ugovaranja do trenutka pružanja usluge cijena usluge se ne može promijeniti.

 

Plaćanje usluge

 

Korisnik obavlja plaćanje online kroz web servis prilikom ugovaranja usluge. Integrirani sustav za plaćanje omogućuje brzu i jednostavnu naplatu debitnim i kreditnim karticama. Način plaćanja stoga podliježe ne samo ovim OUP, već i uvjetima treće strane koja pruža uslugu internetske naplate na web servisu (https://monri.com/hr/uvjeti-koristenja/).

 

Ugovor za usluge koje su dostupne putem web servisa www.dr.hr sklopljen je u trenutku prihvaćanja ovih OUP, uplate punog iznosa usluge od strane Korisnika i prihvaćanja i potvrde rezervacije termina od strane web servisa www.dr.hr. Ugovaranje usluge događa se kada web servis www.dr.hr , odnosno Društvo, zaprimi potvrdu o izvršenom plaćanju.

 

Ugovorena usluga se plaća jednokratno. Prihvaćaju se Maestro, Mastercard i Visa kartice.

 

Korisnik je dužan provjeriti točnost podataka na računu i eventualne prigovore podnijeti u zakonski propisanom roku. Kasnije primjedbe vezane uz izdani račun se neće uzimati u obzir.

 

Sigurnost plaćanja debitnim/kreditnim karticama

 

Web servis www.dr.hr pruža sva potrebna tehnološka i organizacijska rješenja za potpuno sigurno plaćanje usluge. Tajnost podataka Korisnika je zaštićena i osigurana korištenjem posljednje verzije TLS enkripcije. Prijenos osjetljivih osobnih i transakcijskih podataka na web stranici odvija se u sigurnom načinu rada pomoću Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.

 

 

Podaci se kodiraju i prenose na zakupljeni server u zaštićenom obliku. Ovaj sustav također sprječava da bilo tko presretne osobne i transakcijske podatke koje Korisnik šalje na web stranicu. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između Korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno.

WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.

 

 

Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima.

 

Društvo ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

 

Odgovornost Korisnika usluge / Stručnog suradnika / Društva

 

Kako bi mogli koristiti / pružati usluge web servisa www.dr.hr, Korisnici / Stručni suradnici moraju biti registrirani na web servisu www.dr.hr. Korisnici se registriraju samostalno, dok je registracija Stručnih suradnika podložna prethodnom potpisivanju ugovora o poslovnoj suradnji s Društvom. Svi podaci dani Društvu koriste se isključivo radi pružanja usluga putem web servisa www.dr.hr uz poštivanje Pravila o zaštiti privatnosti.

 

Korisničko ime i lozinku za registraciju / prijavu na web servis Korisnik / Stručni suradnik čuva povjerljivo i neće je dijeliti ni s kim drugim. Korisnik / Stručni suradnik će odmah obavijestiti Društvo ako smatra da je njegova/njezina lozinka ukradena li kompromitirana, slanjem e-maila na info@dr.hr.

 

Korisnik / Stručni suradnik prihvaća i slaže se da će kreiranje korisničkog / suradničkog računa i učitavanje bilo kojeg sadržaja i informacija na profil biti isključivo njegova/njezina odgovornost.

 

Korisnicima i Stručnim suradnicima je izričito zabranjeno davanje nepotpunih, lažnih ili nepreciznih informacija prije i za vrijeme pružanja usluga, prema Društvu i trećim osobama.

 

Korisnik je odgovoran za davanje točnih, potpunih, odnosno ažurnih podataka putem web servisa www.dr.hr, dostavljanje sve potrebne dokumentacije (koja u pravilu nije starija od šest mjeseci) i točno opisivanje problema koji ima Stručnom suradniku, najkasnije 24h prije pružanja usluge.

 

Stručni suradnik dužan je prema Korisnicima i Društvu postupati profesionalno i odgovorno, poštivati poslovnu tajnu i Pravila o zaštiti privatnosti. Stručni suradnik daje stručno mišljenje u dobroj vjeri i s pažnjom dobrog stručnjaka, na način koji je Korisniku razumljiv i nije odgovoran za pogrešnu interpretaciju danog stručnog mišljenja od strane Korisnika usluge. Svako daljnje postupanje na osnovu dobivenog stručnog mišljenja na vlastitu je odgovornost Korisnika usluge.

 

Na pružanje osobnih informacija putem web servisa www.dr.hr primjenjuju se Pravila o zaštiti privatnosti Društva. Detaljnije vidjeti na poveznici: Zaštita privatnosti

 

Korisniku / Stručnom suradniku je zabranjeno snimanje online savjetovanja te korištenje i pokazivanje snimke trećim osobama i u različite svrhe jer online savjetovanje nije zamjena za pregled, čak iako se unutar dostavljene dokumentacije razmijene i slike Korisnika i/ili od Korisnika uzdržavanih / povezanih osoba. Stručni suradnik može od Korisnika za svaki prilog unutar dostavljene dokumentacije zatražiti dodatno pojašnjenje i/ili privolu.

 

Ukoliko ima primjedbe, prigovore ili žalbe na pruženu uslugu, Korisnik/ Stručni suradnik ih je dužan pravovremeno podnijeti Društvu putem mail-a info@dr.hr. Korisnik/ Stručni suradnik je dužan odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od ugovorenog termina usluge, obavijestiti web servis www.dr.hr  o eventualnim nedostacima i/ili nepravilnostima u vezi primljene / pružene usluge.

 

Korisnik/ Stručni suradnik prihvaćanjem ovih OUP izjavljuju da je upućen da je web servis www.dr.hr isključivo komunikacijska i tehnološka platforma koja osigurava povezivanje Korisnika i Stručnog suradnika pri pružanju usluge i da sve usluge obavljaju isključivo Stručni suradnici.

 

Web servis www.dr.hr  ne snosi nikakvu odgovornost za pruženu uslugu ili bilo kakve propuste Korisnika/Stručnog suradnika.

Društvo snosi odgovornost samo ukoliko nije pružena usluga povezivanja Korisnika i Stručnog suradnika  putem web servisa www.dr.hr i to, primjerice, ako se dokumentacija Korisnika ne može učitati na njegov profil, ako se Korisniku na e-mail koji je naveo u svom profilu ne pošalje obavijest o ugovorenom terminu usluge i audio/video link za ugovoreni termin i ako link nije dostupan unutar profila Korisnika.

 

Prije nego što konstatira da nije dobio obavijest o ugovorenom terminu usluge zajedno s audio/video linkom za ugovoreni termin, i Korisnik i Suradnik trebaju takvu obavijest za svaki slučaj potražiti u neželjenoj pošti (spam, junk, promocijama).

Društvo ne odgovara za poteškoće u radu vanjskih pružatelja usluga, poput pružatelja usluga Interneta ili pružatelja usluga obrade plaćanja, niti za tehničke poteškoće pri spajanju u vrijeme ugovorenog online savjetovanja bilo kod Korisnika ili Stručnog suradnika.

 

Pravila otkazivanja ugovorene usluge za Korisnike i Stručne suradnike

 

Otkazivanje ugovorene usluge moguće je samo u slučaju opravdanog razloga, u što se ubraja bolest/smrt, hitna operacija / dežurstvo, drugi dokumentiran opravdani razlog i/ili viša sila.

 

Korisnik može otkazati ugovorenu uslugu isključivo pisano na e-mail adresu info@dr.hr pod niže navedenim uvjetima. Korisnik će u tom slučaju dobiti na svoju e-mail adresu potvrdu da je  ugovorena usluga otkazana.

 

Ukoliko Korisnik u periodu dužem od 24 sata do ugovorenog termina otkaže uslugu, može ugovoriti novi termin (uslugu) sukladno raspoloživosti odabranog Stručnog suradnika.

 

Ako Korisnik otkaže ugovorenu uslugu u periodu kraćem od 24 sata do ugovorenog termina,  ili ne bude spojen u zakazano vrijeme putem audio/video linka, gubi cjelokupni uplaćeni iznos. Usluga se smatra pruženom.

 

Ukoliko Stručni suradnik otkaže ugovorenu uslugu u periodu dužem od 24 sata do ugovorenog termina, Korisnik može: rezervirati drugi termin kod istog ili drugog Stručnog suradnika, ili zatražiti povrat novca.

 

Ako Stručni suradnik otkaže Korisniku ugovorenu uslugu u periodu kraćem od 24 sata do ugovorenog termina, Korisnik može prihvatiti ponuđeni novi termin unutar sedam dana kod istog Stručnog suradnika uz 25% popusta ili zatražiti povrat novca.

Ukoliko Stručni suradnik ne otkaže ugovorenu uslugu i ne bude dostupan putem audio/video sustava u vrijeme održavanja usluge, obaveza je Korisnika trenutačno nazvati info telefon web servisa www.dr.hr i obavijestiti dežurnu osobu o nastaloj situaciji. Ukoliko 15 minuta nakon informiranja web servisa Stručni suradnik i dalje nije dostupan, Korisnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa i besplatno stručno mišljenje.

 

U slučaju otkazivanja ugovorene usluge od strane Stručnog suradnika, web servis www.dr.hr  će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Korisnika i pokušati pronaći novi termin ili izvršiti povrat uplaćenog iznosa.

 

Reklamacije

 

Sve reklamacije Korisnika / Stručnih suradnika zaprima Društvo pisanim putem na e-mail adresu: info@dr.hr. Društvo odgovara na reklamaciju Korisnika / Stručnog suradnika pisanim putem u roku od  najviše 14 dana od njezinog zaprimanja.

 

Ako se reklamacija Korisnika odnosi na Stručnog suradnika, Društvo ju je obvezno proslijediti Stručnom suradniku najkasnije u roku od 24h od zaprimanja reklamacije, pri čemu Društvo vodi računa o tome da Korisnik dobije odgovor na reklamaciju u roku od najviše 14 dana od zaprimanja reklamacije.

 

Sve reklamacije moraju biti obrazložene, a Korisnik/Stručni suradnik treba priložiti dokaze za tvrdnje navedene u reklamaciji.

Društvo ne snosi odgovornost za tehničke poteškoće u spajanju na web servis www.dr.hr bilo kod Korisnika ili kod Stručnog suradnika i nemogućnost obavljanja usluga uslijed privremenog prekida/poteškoća u radu vanjskih pružatelja usluga kao što su pružatelji usluga interneta ili obrade plaćanja (dalje u tekstu: vanjski pružatelji usluga). Ako Korisnik / Stručni suradnik dokumentiraju da je problem u pružanju usluge nastao radi poteškoća u radu vanjskog pružatelja usluge, Društvo će posredovati između Korisnika i Stručnog suradnika da se tako ugovorena usluga pruži kada se otklone poteškoće u radu vanjskog pružatelja usluge. Poteškoće u radu vanjskih pružatelja usluge nisu predmet reklamacije ako ih Korisnik / Stručni suradnik ne dokumentira.

 

Društvo odgovara Korisniku za eventualne povrate sredstava samo do uplaćenog iznosa za uslugu na koju se odnosi reklamacija. Odnos između Društva i Stručnog suradnika definiran je ugovorom o poslovnoj suradnji.

 

Društvo, odnosno web servis www.dr.hr, ne odgovara za točnost i potpunost informacija koje Korisnik dobije putem web servisa www.dr.hr od  Stručnog suradnika, ne obavlja preglede, ne postavlja medicinske dijagnoze, ne određuje terapije i ne izdaje recepte.

 

Ukoliko Korisnik ne dostavi svu potrebnu dokumentaciju Stručnom suradniku 24h prije održavanja usluge, nema pravo na reklamacije.

 

Prihvaćanje ovih OUP podrazumijeva da je Korisnik svjestan da spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača ne znači nužno da Stručni suradnik taj proizvod ili uslugu reklamira, preporučuje ili favorizira, a stvar je procjene Korisnika hoće li takvu preporuku uvažiti i takve preporuke Stručnih suradnika nisu predmet reklamacije.

 

Web servis www.dr.hr posluje u skladu s važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Postupak obrade pritužbe je povjerljiv. Korisnik se odriče davanja informacija u medije za vrijeme rješavanja prigovora.

 

Viša sila

 

Pod višom silom se podrazumijevaju nepredviđeni prirodni događaji koji imaju karakter elementarne nepogode (poplave, potresi, požari, led itd.) i drugi događaji koji se ne mogu spriječiti, ukloniti ili izbjeći, a koji predstavljaju prepreku obavljanju usluge u skladu s ovim OUP. Nastanak više sile izuzima web servis www.dr.hr obveza prema ovim OUP, a Stručne suradnike od ispunjenja obveze za vrijeme trajanja više sile te ne postoji odgovornost web servisa www.dr.hr i Stručnog suradnika za naknadu bilo kakve štete zbog nepoštivanja obveza iz ovih OUP.

 

Raskid

 

OUP su na snazi sve dok ih ne raskine Društvo, Korisnik ili Stručni suradnik.

 

Korisnik može raskinuti OUP samim prestankom korištenja web servisa www.dr.hr i/ili brisanjem svog profila s web servisa www.dr.hr. Brisanjem korisničkog računa podrazumijeva se da su sve usluge završene te da Korisnik nema nikakvih daljnjih potraživanja prema Društvu ni Stručnim suradnicima.

 

Društvo može raskinuti OUP u svako doba i bez prethodne obavijesti Korisniku ako Korisnik krši odredbe ovih OUP. Korisniku usluga će biti uskraćen pristup web servisu www.dr.hr kao i korištenje web servisa www.dr.hr od trenutka raskida OUP o čemu će Korisnik biti obaviješten na prijavljeni e-mail.

 

Stručni suradnik može raskinuti OUP raskidom ugovora s Društvom sukladno odredbama ugovora koji potpisuje s Društvom.

 

Mjerodavno pravo i mogući sporovi

 

U slučaju spora strane će ga pokušati riješiti dogovorom.

 

Na odnos između web servisa www.dr.hr i Korisnika/Stručnog suradnika primjenjuju se zakoni Republike Hrvatske, a u slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

Ako se za neku od odredaba ovih OUP naknadno utvrdi da je ništetna, ta činjenica neće imati utjecaja na valjanost ostalih odredbi, odnosno na valjanost OUP kao cjeline. Ovi OUP u cjelini ostaju valjani, s time da se Društvo obvezuje ništetnu odredbu zamijeniti valjanom koja će omogućiti ostvarenje svrhe radi koje su doneseni ovi OUP.

 

Završne odredbe

 

Ovi OUP imaju prednost primjene pred bilo kojim ranijim ili već postojećim ugovorima, oblicima komunikacije, prijedlozima, bilo usmenim, bilo u pisanom obliku.

 

Društvo će pravovremeno ažurirati promjene OUP na web stranici www.dr.hr .

 

Korisnik je dužan provjeriti zadnju verziju OUP prije ugovaranja usluge i složiti se s istom prethodno ugovaranju usluge.

 

Stručni suradnici prihvaćaju OUP potpisom ugovora o poslovnoj suradnji s Društvom. U slučaju promjene OUP Društvo o tome obavještava Stručne suradnike.

 

Pitanja koje imate o OUP možete poslati  na info@dr.hr.

 

 

U Zagrebu, 10. veljače 2022. godine