drhr

Zaštita privatnosti

PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI Doky online d.o.o. za posredovanje, sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: Društvo) u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, (EU) 2016/679 (GDPR), NN 42/2018, na snazi od 25.05.2018. godine, dalje u tekstu: Opća uredba), zakonskim i regulatornim obvezama. Društvo je Voditelj obrade osobnih podataka sukladno čl. 4. toč. 7. Opće uredbe, koja određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i/ili pravom EU. U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka , pojedini izrazi u ovom dokumentu imaju sljedeće značenje:
 • „osobni podatak“ označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“, pojedinac čiji se identitet može utvrditi, jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, prezime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. „Ispitanik“ je za Društvo fizička osoba korisnik usluge, stručni suradnik i zaposlenik Društva
 • „obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje
 • „sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi
 • „voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice
 • „primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana
 • „treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade i nije osoba ovlaštena za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade
 • „privola ispitanika“ znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika, kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose
 • „povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani
 • „pseudonimizacija” znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.
Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom, možete se obratiti Voditelju obrade podataka na sljedeće načine: pisanim putem na adresu: Doky online d.o.o. za posredovanje, Zagreb, Bencekovićeva 31A, ili e-mailom na adresu: info@dr.hr . Ova politika određuje očekivano ponašanje Društva, njegovih stalnih, privremenih i povremenih zaposlenika kao i poslovnih partnera te trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos, otkrivanje ili uništavanje osobnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima Društva. Sastavni dio ove Politike čine sljedeća pravila:
 1. PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA definiraju svrhu i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te načine informiranja u svezi obrade Vaših podataka
 2. PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU definiraju načine prikupljanja i čuvanja podataka koje prikupljamo putem web stranice Društva
 3. PRAVILA PRIVATNOSTI PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA definiraju kako prikupljamo i upotrebljavamo Vaše osobne podatke vezano uz aktivnosti zapošljavanja.
 
PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA   Ova pravila odnose se na prakse zaštite privatnosti koje Društvo primjenjuje pri ugovaranju i pružanju usluga svojim korisnicima i/ili stručnim suradnicima. Ova pravila zaštite osobnih podataka definirali smo kako bi se razjasnila svrha i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo te da Vas upoznamo sa svim načinima informiranja u svezi obrade Vaših podataka.   PODACI KOJE PRIKUPLJAMO Prikupljamo, bilježimo, pohranjujemo, obrađujemo, ponovo preuzimamo, prenosimo itd. Vaše osobne podatke, Vašu dokumentaciju u mjeri u kojoj su oni potrebni za pružanje usluge savjetovanja i davanja informativnog stručnog mišljenja. Općenito se koristi širi pojam “obrada podataka”, koji obuhvaća sve postupke obrade podataka. Obrada podataka ispitanika dopuštena je jedino ako je obrada zakonski propisana, odnosno ako zakon dopušta obradu ili ako ste Vi kao ispitanik dali privolu za obradu. Osobne podatke prikupljamo od ispitanika osobno. Ovisno o odnosu ispitanika prema Društvu (korisnik usluge, stručni suradnik ili zaposlenik), prikupljamo sljedeće osobne podatke:
 1. a) temeljne osobne podatke: ime i prezime, OIB, spol, adresa (mjesto, država) stanovanja, dan, mjesec i godina rođenja, spol, zanimanje i naziv poslodavca
 2. b) podatke za kontakt (broj telefona, broj mobitela, e-mail adresa)
 3. c) dokumentaciju koju dostavite kao korisnik usluge u svrhu savjetovanja i pružanja informativnog stručnog mišljenja i izdano informativno stručno mišljenje i račun nakon pružene usluge kao dokaz da je usluga pružena
 4. d) podatke o stručnim suradnicima: ime, prezime, OIB i druge identifikacijske podatke, područje i specijalizaciju, životopis, broj bankovnog računa i naziv banke kod koje je račun otvoren, adresa stanovanja, podaci o ugovorima o poslovnoj suradnji.
Društvo tijekom različitih oblika interakcije s ispitanicima i trećima može prikupljati i podatke koji ne spadaju u grupu osobnih podataka, koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:
 1. podatke o uređaju putem kojeg se spajate na Internet
 2. vrstu i verziju Internet preglednika koji koristite
 3. načine korištenja Internet stranice Društva
  PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA Osobne podatke obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obrada osobnih podataka je dopuštena samo i u mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg:
 1. obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Društva – što podrazumijeva, ali se ne ograničava na obradu podataka radi izdavanja računa i u svrhu rješavanja reklamacija i prigovora na temelju mjerodavnih propisa (Zakona o zaštiti potrošača);
 2. obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka, kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
 3. ugovor, ukoliko je do obrade Vaših osobnih podataka došlo temeljem ugovornog odnosa s Društvom kao Voditeljem obrade;
 4. obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa Društva ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i sloboda korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka – primjerice obrada podataka u marketinške svrhe, kada svoje korisnike obavještavamo o posebnim ponudama ili pozivamo na događaje za koje očekujemo da bi isti mogli biti zainteresirani;
 5. privola, samo za one vrste osobnih podataka koji su prikupljeni i obrađivani temeljem privole.
Na temelju informacija o opsegu obrade dana je izričita privola od strane ispitanika – punoljetne poslovno sposobne osobe, odnosno u slučaju korisnika usluge nositelja roditeljske skrbi za djecu mlađu od 16 godina te punoljetne osobe kojima je djelomično ili u cijelosti oduzeta poslovna sposobnost po skrbniku.   Korištenje podataka Društvo koristi osobne podatke za slijedeće svrhe:
 1. Pružanje usluga sukladno ugovornim obvezama – Društvo osobne podatke može upotrijebiti tijekom pružanja ugovorenih usluga te za pružanje različitih oblika komunikacije tijekom procesa realizacije suradnje
 2. Marketinške i prodajne aktivnosti – Društvo osobne podatke može upotrijebiti s ciljem obavještavanja o novim pogodnostima, sadržajima, popustima ili sličnim aktivnostima
 3. Zaštita zaposlenika Društva – Društvo osobne podatke pojedinaca može otkriti ako vjeruje da je neophodno ili prikladno kako bi se zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika, posjetitelja, imovine i/ili korisnika/stručnih suradnika
 4. U svrhu kontaktiranja za potrebe izvršenja usluge (primjerice potvrda termina/ preraspodjela termina), stupamo s Vama u kontakt preko komunikacijskih kanala koje ste nam učinili dostupnima u Vašem korisničkom / suradničkom profilu, bez obzira da li ste nam dali privolu, a na temelju legitimnog interesa i/ili potreba izvršavanja ugovorne obveze.
  Načini prikupljanja podataka Osobni podaci se prikupljaju na jedan od sljedećih načina:
 1. Izravno od pojedinca– podaci dostavljeni za potrebe sklapanja ili izvršenja ugovora, kreiranjem korisničkog računa na Internet stranici Društva, telefonskim razgovorom s pojedincem.
 2. Neizravno– podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju Društvu (npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima), podaci dobiveni korištenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologija.
  ZAHTJEVI ISPITANIKA Društvo osigurava ostvarivanje prava ispitanika u odnosu na:
 • pristup informacijama
 • prigovor na obradu
 • ograničenje obrade
 • prijenos podataka
 • ispravljanje podataka
 • brisanje podataka.
Ispitanik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi pisanim ili usmenim putem. Ako pojedinac podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, Društvo će razmotriti svaki takav zahtjev u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. Društvo zadržava pravo naplate troškova za obradu zahtjeva ispitanika u iznimnim slučajevima kada su zahtjevi nerazumni. Ukoliko neko od gore navedenih prava korisnika narušava zakonito poslovanje Društva, Društvo može odbiti izvršiti takav zahtjev i raskinuti ugovorni odnos s ispitanikom. Ispitanici  imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem:
 • svrsi obrade osobnih podataka
 • izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od ispitanika
 • kategoriji osobnih podataka
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja
 • predviđenom razdoblju pohrane osobnih podataka ili obrazloženju za određivanje razdoblja pohrane
 • upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje.
Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka bit će evidentirani po primitku. Odgovor na svaki zahtjev ispitanika dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pisanog zahtjeva ispitanika.   OBRADA OSOBNIH PODATAKA NA TEMELJU PRIVOLE KORISNIKA U određenim slučajevima Društvo može tražiti privolu korisnika ili nositelja roditeljske skrbi za te osobe, kao i od skrbnika za osobe kojima je djelomično ili u potpunosti oduzeta poslovna sposobnost, a za obradu osobnih podataka u određene svrhe. Kada se obrada osobnih podataka korisnika temelji na privoli, korisnik/nositelj roditeljske skrbi/skrbnik u svakom trenutku može povući danu privolu, no to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li je ona povučena.   OBVEZA PRUŽANJA OSOBNIH PODATAKA Podaci koji su nužni za ostvarivanje Vaših zahtjeva, a kojima je pravna osnova za obradu pravna obveza ili ugovor (temeljni podaci i podaci koji se odnose na i u vezi s izdavanjem računa i kontaktiranje), nužni su za izvršavanje naše obveze kao i za sklapanja ugovora. Ako odbijete dati pojedine od navedenih podataka, nećemo moći ispuniti svoje zakonske i/ili ugovorne obveze, što će rezultirati nemogućnošću izvršavanja usluge. Osobne kontakt podatke dajete dobrovoljno i u svrhu pružanja što kvalitetnije usluge, a u protivnom Vas nećemo moći povratno obavijestiti o potvrdi ili promjeni termina pružanja usluge te Vam izdati račun. Ukoliko nam svoje podatke učinite dostupnim, imamo ih pravo koristiti na osnovu legitimnog interesa i/ili za izvršenje ugovorne/zakonske obveze. Pružanje osobnih podataka kojima je osnova legitimni interes i/ili Vaša privola, a nije zakonska ili ugovorna obveza, ujedno nije uvjet nužan za sklapanje ili ispunjenje ugovora, odnosno pružanje osnovne usluge. Ako odbijete dati pojedine podatke koji se temelje na tim osnovama, to neće biti uvjet za izvršenje naše usluge, ali može utjecati na mogućnost izvršenja iste.   ZADRŽAVANJE PODATAKA Društvo neće zadržati osobne podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni. Društvo će vaše Osobne podatke zadržati dok god su oni potrebni za pružanje usluge; dok god je potrebno sukladno ovim Pravilima ili vremenu prikupljanja; dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza, rješavanja sporova i provođenja naših ugovora; ili do one mjere koju dopušta zakon. Kad razdoblje zadržavanja istekne, Društvo će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati. Osobni podaci su dio online profila ispitanika (registriranog korisnika  i stručnog suradnika). Korisnik može u svakom trenutku obrisati svoj profil i s njime i sljedeće podatke: osobne podatke, dokumentaciju koju je dostavio, kontakt podatke, izdano informativno stručno mišljenje i račune za pružene usluge. U svrhu porezne kontrole u sustavu ostaje račun izdan korisnicima za pružene usluge koji se čuva u skladu sa zakonskom regulativom. Osim računa čuva se i pseudomizirano informativno stručno mišljenje. Takvo mišljenje ne može se povezati s identitetom korisnika, već samo sa brojem računa u svrhu porezne kontrole. Ukoliko korisnik usluge sam ne obriše priloženu dokumentaciju, ona se čuva maksimalno godinu dana od datuma pružene usluge. Suradnikov online profil briše Društvo nakon raskida ugovora o poslovnoj suradnji i preteka otkaznog roka, kako je definirano ugovorom o poslovnoj suradnji. Nakon brisanja profila suradnika, brišu se osobni podaci suradnika. U svrhu porezne kontrole u sustavu ostaju pseudomizirana izdana mišljenja i mjesečne isplatne liste. Navedena dokumentacija se čuva kao poslovna dokumentacija u skladu sa zakonskom regulativom.   ZAŠTITA PODATAKA Društvo provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osobnih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem ili fizičkim/prirodnim okruženjem). Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj:
 1. spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojima se obrađuju osobni podaci
 2. spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja
 3. osigurati da se osobni podaci tijekom elektronskog prijenosa ili tijekom prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja
 4. osigurati dostupnost zapisa sustava u svrhu utvrđivanja od koga su uneseni, mijenjani ili uklonjeni osobni podaci iz sustava obrade podataka
 5. osigurati da u slučaju kada obradu obavlja izvršitelj obrade, podaci se mogu obrađivati samo u skladu s uputama voditelja obrade
 6. osigurati da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka
 7. osigurati da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno
 8. osigurati da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.
Priloženu dokumentaciju korisnika brišemo nakon 12 mjeseci, a pseudonimizirana izdana informativna stručna mišljenja na kojima temeljimo račune nakon 11 godina. Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u elektroničkom obliku čuvaju se pseudomizirani na poslužiteljima unutar EU. Podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata samo zaposlenicima zaduženim za obradu podataka. Ulaz u zgradu te u prostor Društva zaštićen je videonadzorom i protuprovalnim vratima. Društvo će po potrebi, a posebice prilikom objave podataka koji bi se mogli pripisati određenom korisniku i stručnom suradniku provoditi pseudonimizaciju kao jednu od tehničkih mjera zaštite osobnih podataka.   ZAHTJEVI OD STRANE PRAVOSUDNIH TIJELA U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha:
 1. sprječavanje ili otkrivanje zločina
 2. uhićenje ili progon prekršitelja
 3. procjena ili naplata poreza ili pristojbi
 4. po nalogu suda ili bilo kojeg zakona.
  RUKOVANJE PRITUŽBAMA U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih i drugih pravila vezanih za zaštitu osobnih podataka, molimo da nam se javite na e-mail adresu info@dr.hr. U slučaju pritužbe, istražit ćemo cijelu situaciju koja se odnosi na upotrebu i otkrivanje osobnih podataka sukladno ovim pravilima te ćemo ih pokušati riješiti u najkraćem mogućem roku.   ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE I OSOBA KOJIMA JE U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO ODUZETA POSLOVNA SPOSOBNOST Sukladno članku 19., stavku 1. Opće uredbe, Društvo po pitanju zaštite osobnih podataka, djecom smatra sve osobe mlađe od 16 godina, te ne traži niti prikuplja osobne podatke djece ili o njima bez suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti. Društvo će poduzeti sve razumne napore kako bi podatke koje dobije od djece obrađivalo samo uz suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti i/ili skrbnika. Ako Društvo sazna da su mu poslani osobni podaci, ali bez valjane suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti ili skrbnika, Društvo će u razumnoj mjeri nastojati učiniti sljedeće:
 1. izbrisati te osobne podatke iz svojih datoteka što je prije moguće
 2. osigurati, u slučaju da brisanje nije moguće, da se ti osobni podaci dalje ne koriste za bilo koju svrhu
 3. te ih u svakom slučaju neće davati nijednoj trećoj strani.
U slučaju da roditelj ili skrbnik ima pitanja vezana uz obradu osobnih podataka njihovog djeteta od strane Društva, molimo da nam se javite na e-mail adresu info@dr.hr.   VAŠA PRAVA SUKLADNO OPĆOJ UREDBI  
 1. a) Pravo na ispravak:
Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
 1. b) Pravo na pristup:
Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe zatražiti pristup tim podacima.
 1. c) Pravo na brisanje:
Korisnik/stručni suradnik u svakom trenutku može obrisati svoje podatke. Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi vođenja pravne obveze kojom se zahtjeva obrada, zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkama (h) i (i) kao i člankom 9. stavkom 3. Opće uredbe, kod zakonski propisanih obveza arhiviranja te kao dokaz o pruženoj usluzi.
 1. d) Pravo na ograničenje obrade:
Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka; ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima; ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili; ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka.
 1. e) Pravo na prenosivost podataka:
Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi izvršenja ugovora i ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 1. f) Pravo na prigovor radi obrade osobnih podataka:
Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.
 1. g) Pravo na prigovor nadzornom tijelu:
Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, azop@azop.hr. Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz ovih pravila privatnosti. Kad podnesete zahtjev radi ostvarivanja svojih prava dužni smo prvo utvrditi identitet i u tu svrhu ćemo zatražiti dodatne informacije radi provjere istog. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere. Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev. Kontaktni podaci voditelja obrade u skladu s Općom uredbom: info@dr.hr. Svi zahtjevi u vezi Vaših osobnih podataka dostavljaju se putem Obrasca zahtjeva o pravima ispitanika ili putem elektroničke pošte: info@dr.hr ili poštom na adresu Društva s napomenom – Zaštita osobnih podataka.   PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU Društvo priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem Internet stranice Društva prikupi. Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali Društvu, bilo registracijom (prilikom registracije koristit će se osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, godina rođenja, spol) ili korištenjem Internet stranice. Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove  s Vašim osobnim podacima Društvo će koristiti samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.   KOLAČIĆI Kolačići (engl. cookies) omogućuju prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na Internet stranicama (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Microsoft Edge, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično. Kolačić je mali paket podataka poslan sa poslužitelja  na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Svrha kolačića je poboljšanje korisničkog iskustva prilikom upotrebe Internet stranice. Kolačići na Internet stranicama Društva su anonimizirani te se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja. Internet stranica Društva prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica. Vlasnici pretraživačkih trgovačkih društava informiraju Vas o načinu upravljanja kolačićima. Više pročitajte na mrežnim stranicama: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari (Desktop), Safari (Mobile), Android Browser, Opera, Opera Mobile. Za preostale pretraživače, molimo vas konzultirajte se s pripadajućom dokumentacijom koju vam pruža dotično trgovačko društvo u čijem je vlasništvu pretraživački sustav.   DIGITALNI MARKETING, NEWSLETTER Društvo može slati promotivne materijale putem digitalnih komunikacijskih kanala pojedincima s kojima je u određenom trenutku ostvarilo nekakav oblik suradnje i koji su Društvu dali kontakt podatke za takav oblik komunikacije. Korisnici usluga Društva imaju u svakom trenutku pravo onemogućiti uslugu primanja promotivnih materijala, a Društvo će omogućiti alate kako bi se pravo za brisanje iz baze podataka za slanje obavijesti provelo. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe je legitiman interes Društva. Kontakt informacije, kao što su ime, prezime i e-mail adresa, su neophodne u slučaju kada želite primati promotivne materijale od strane Društva. Promotivni materijali  podrazumijevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama te novostima (engl. newsletter). Korisnik će biti obaviješten u trenutku prvog kontakta ili u bilo kojoj fazi obavljanja usluge o korištenju njegovih podataka u svrhe digitalnog marketinga. Mogućnost općenitog isključivanja nije dostupna za neke oblike nemarketinške komunikacije, primjerice za komunikaciju koja se odnosi na ugovaranje usluge, prodajne transakcije, izjave o pridržavanju zakonskih obveza i kad je to dopušteno zakonom. Za isporuke Newslettera Društvo može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju istima dajemo na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju ste prijavili za dobivanje Newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koristi samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok ste na njega prijavljeni, te ga u druge svrhe ne smije koristiti. Osim u navedenom slučaju i pod navedenim uvjetima, Društvo neće Vaše kontakt podatke koje ste dali za prijavu na Newsletter, dijeliti sa trećim stranama.   SIGURNOST Društvo poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti. Osobni podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom registracije čuvat će se za vrijeme postojanja Internet stranice odnosno za vrijeme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom registracije na Internet stranici, biti će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste. Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane Društva, odnosno da se isti izmjene ili obrišu, slanjem zahtjeva Društvu.   AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI Politike privatnosti redovito preispitujemo i provjeravamo odražavaju li način na koji Društvo obrađuje osobne podatke. Aktualna verzija je uvijek dostupna na našoj stranici www.dr.hr, a ako dođe do važnijih promjena koje utječu na Vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas izravno obavijestiti.   PRAVILA PRIVATNOSTI PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA Ova pravila definiraju kako Društvo prikuplja i upotrebljava Vaše osobne podatke vezano uz aktivnosti zapošljavanja. Osobni podaci će se upotrebljavati sukladno niže propisanim pravilima. Slanjem osobnih podataka potrebnih uz zapošljavanje ili prijavu za posao dobrovoljno ustupate osobne podatke Društvu. Prikupljanje osobnih podataka. Društvo zahtijeva određene podatke, uključujući one o obrazovanju i radnom iskustvu, kontaktne podatke, kvalifikacije radna mjesta za koja se prijavljujete. Potrebni su i neki dodatni/detaljniji podaci kao što su životopis; preporuke za zaposlenje i slične. Društvo može prikupljati podatke od trećih strana, tijekom provjera ispravnosti ustupljenih podataka od strane kandidata (npr. radi provjere valjanosti diplome, radnog iskustva i/ili preporuka). Povjerljivi osobni podaci. Društvo tijekom zapošljavanja neće tražiti ni zahtijevati osjetljive osobne podatke (npr. o vjerskoj pripadnosti, zdravstvenom stanju, spolnoj orijentaciji ili političkom opredjeljenju). Osobni podaci tijekom procesa zapošljavanja daju se na raspolaganje Društvu dobrovoljno. Društvo će tražiti samo neophodne podatke potrebne za pravilan i sa zakonom usklađen postupak zapošljavanja. Podaci se mogu upotrijebiti kako bismo s Vama komunicirali, za upravljanje postupkom za odabir kandidata i zapošljavanje te za pridržavanje pravila Društva i zakonskih propisa. Ako ostvarite pravo na zaposlenje, Vaše podatke možemo upotrijebiti za zapošljavanje i korporacijsko upravljanje. Društvo Vaše osobne podatke može podijeliti interno te s pružateljima usluga i drugim trećim stranama ako je to potrebno u postupku odabira kandidata, zapošljavanja, korporacijskog upravljanja, nabave te pravnih ili zakonskih obaveza, za odgovaranje na zahtjeve javnog sektora ili uprave, u svrhe državne sigurnosti i/ili provođenja zakona. Društvo takve pružatelje usluga i treće strane obvezuje da čuvaju povjerljivost Vaših osobnih podataka te da osobne podatke upotrebljavaju samo u skladu sa specifičnom namjenom zbog koje su otkriveni. Društvo održava visoku razinu administrativnih, fizičkih i tehničkih mjera sigurnosti dizajniranih za zaštitu povjerljivosti osobnih podataka te isto zahtijeva i od svojih pružatelja usluga. Zaposlenici Društva koji radi opisa svog posla mogu pristupiti osobnim informacijama moraju čuvati povjerljivost takvih podataka. Društvo  može primijeniti sigurnosne postupke u svojim objektima i na svojim računalnim sustavima kako bi nadziralo i održavalo sigurnost. Svaki nadzor objekata, sustava ili imovine Društva odvija se u skladu s primjenjivim zakonima. Svaki kandidat je odgovoran za podatke koje dostavlja Društvu. Svi podaci moraju bit točni, istiniti, precizni i ni na koji način zavaravajući. Kandidati moraju osigurati da poslani podaci ne sadrže neprikladan, klevetnički ili sadržaj koji krši prava trećih strana. U slučaju kada se dostavljaju osobni podaci druge osobe (npr. osoba koja može dati preporuku) kandidat je odgovoran osobu, čije podatke dostavlja, blagovremeno obavijestiti i dobiti pristanak. Društvo zadržava pravo prijenosa osobnih podataka unutar svoje poslovne grupe, kao i trećim stranama, poštujući načelo odgovarajuće razine pravne zaštite za prava i slobode korisnika. Prijenos osobnih podataka se provodi ako je zadovoljen barem jedan od sljedećih uvjeta:
 • prijenos je neophodan za izvedbu ugovornih obveza/usluga
 • prijenos je neophodan za provedbu predugovornih mjera koje se poduzimaju kao odgovor na zahtjev korisnika
 • prijenos je neophodan za zaključivanje ili izvršenje ugovora sklopljenog s trećom stranom u interesu korisnika
 • prijenos je zakonski obvezan na temelju važnih javnih interesa
 • prijenos je neophodan za osnivanje, ispunjenje ili obranu pravnih zahtjeva
 • prijenos je neophodan kako bi se zaštitili vitalni interesi korisnika
 • prijenos je neophodan radi povezanosti poslovnih procesa unutar poslovne grupe.
Ako je s ciljem učinkovitog obavljanja poslovanja potrebno prenositi osobne podatke iz jednog od gore nabrojanih društava u drugo, društvo je u tim slučajevima odgovorno za zaštitu osobnih podataka koji se prenose.   Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima korisnika, na način da prikupljamo samo osnovne podatke o korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo korisnike usluga o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne, da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i stručni suradnici obvezni su poštivati Pravila zaštite privatnosti Društva dostupna na www.dr.hr . U Zagrebu, 15.02.2022.