drhr

PSIHIJATRIJA

Psihijatrija je grana medicine koja se bavi nastankom, dijagnostikom, sprječavanjem i liječenjem duševnih bolesti te rehabilitacijom duševnih bolesnika. Bolesnici sa psihijatrijskim simptomima ili tegobama se susreću u različitim kliničkim okolnostima, uključujući primarnu skrb i hitnu službu. Simptomi ili tegobe mogu biti novonastali ili nastavak psihijatrijskih problema iz ranije anamneze. Današnja psihijatrija ima više etioloških, terapijskih i dijagnostičkih pristupa, koji su ujedno i njezine uže grane (biologijska i socijalna psihijatrija, psihoterapijadječja i adolescentna psihijatrija, forenzična ili sudska psihijatrija).

Teme koje pokrivaju naši liječnici :

  • suicid
  • autoagresija
  • farmakoterapija
  • rani psihološki razvoj
  • forenzika djece
  • utjecaj obiteljskih odnosa
  • adolescencija
  • autizam
  • forenzična pitanja dječje i adolescentne dobi